Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc

Rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képesek közvetítő és fejlesztő szerep betöltésére az egészségfejlesztés és rekreáció területén; hozzájárulnak az egészséges életmód megalapozásához, az egészségfejlesztéshez, a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakításához, feltételeinek megteremtéséhez és korrekciójához a családokban és társadalmi – egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási – intézményekben, civil szervezetekben. A képzés további célja, hogy a végzett szakemberek terjesszék a rekreációs minőségi életszemléletet, valamint ennek megvalósulásához szükséges tevékenységek tervezésében, szervezésében és vezetésében gyakorlottá váljanak.

A végzett szakember elhelyezkedhet a rekreáció valamennyi területén, így a nonprofit szektorban, állami fenntartású intézményekben és a versenyszférában. Ezen belül szerepet találhat magának a friss diplomás akár a szabadidő, a sport, a rendezvények és egyéb programok szervezése és lebonyolítása területén, akár a turizmus keretein belül, vagy a rekreációs edzések megvalósításának segítőjeként, vezetőjeként. A rekreációszervező szakirányon végzettek képessé válnak a rekreációhoz, a sporthoz kapcsolódó területeken szervezői, programvezetői, animátori, játékmesteri és instruktori feladatkörök betöltésére, a szabadidő kulturált eltöltésének segítésével járulva hozzá a jól megélt, magasabb életminőséghez vezető életvitelhez a kisgyermek korosztálytól az időskorúakig.

A végzett alkalmas továbbá az alábbi tevékenységekre:

  • nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtására, a diákok versenyekre való felkészítésére;
  • természetes személy vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezésére;
  • természetes személy vagy a Ptk. 685. §c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetésére;
  • helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátása;
  • sportszervezeteknél, fitness termekben, táncklubokban, továbbá szabadidőközpontokban és művelődési házakban fitness programok szervezésére és vezetésére;
  • sportági mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és vezetésére a közoktatási intézmények - kiemelten a 4-8 éves korosztály - tanórán kívüli és szünidei sport-rekreációs foglalkozásai, tanfolyamai és táborai részére;
  • sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban és művelődési házakban - az egyéni vagy kis közösségi edzésvezetés szakértőjeként - edzések tervezésére és közreműködhet azok végrehajtásában, a résztvevők egészséges életvitelének kialakításában;
  • sportszervezeteknél, sportlétesítményekben, szabadidőközpontokban, művelődési házakban, idősek klubjában, fitness termekben, szabadidős programszervező cégeknél és vállalkozásoknál a testedzés és a sportolás eszközrendszerének alkalmazásával életminőség-javító foglalkozások szervezésére és vezetésére;
  • a wellness turizmus és az egészség-orientált szolgáltató ipar területén szakértőként közreműködhet modern, közérzetjavító és élménygazdag szolgáltatásokat nyújtó sport-rekreációs létesítmények tervezésében, kivitelezésében és üzemeltetésében.