Intézet

Intézet

Intézet

Az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézete a sport- és testkulturális oktatás budapesti szervezeti egysége. Munkatársai testnevelő tanárok, gazdaságtudományi, sporttudományi, pszichológiai és élettudományi végzettséggel rendelkező oktatók, asszisztensek, illetve doktori hallgatók.

Az Intézet sportszakos képzésein szemeszterenként átlagosan 500-550 fő, általános testnevelési kurzusain kb. 1500-1600 fő egyetemi hallgató vesz részt.

Az ESI tevékenysége 4 fő irányra osztható:

 • Az egyetemi képzés minden szintje: Sportszervezés (BSc, 2021. szeptembertől), Rekreáció és életmód (BSc, 2021. szeptembertől), Sport- és rekreációszervező alapképzés (BSc, kifutó képzés), Edző alapképzés (BSc), Testnevelő tanári (osztatlan), Sportmenedzser (MSc, 2021 szeptembertől), Rekreáció (MSc, kifutó képzés), a Pszichológiai Doktori Iskolában a Sport- és egészség-pszichofiziológia Program, a Neveléstudományi Doktori Iskolában a Sport és egészségnevelés Program. Emellett az ESI oktatói tartják a Pszichológia BA képzés Biológiai pszichológia kurzusait is.
 • Általános testnevelés: az Intézet felelős a hallgatók általános testnevelési oktatásáért (térítéses, 1 kredit értékű kurzusok, egy képzési ciklusban négyszer számolhatóak el szabadon választható kreditként). Ebben a képzési formában nagyságrendileg 40-féle sportágat tudunk kínálni. A legnépszerűbbek a labdarúgás, a kosárlabda, a röplabda, a tollaslabda, az asztalitenisz, a floorball, az ütős sportok, az aerobic, a tánc és zumba, a funkcionális tréning, a spinning, a kondi és a küzdősportok. Ezekre a kurzusokra a többi tárgyhoz hasonlóan a Neptunon keresztül lehet jelentkezni, az egyetem által meghatározott, kedvezményes szolgáltatási díj ellenében. A pandémia megjelenésével  online kurzusok is kifejlesztésre kerültek.
 • Tudományos kutatás: elsősorban az egészségmegőrzéshez és -fejlesztéshez, valamint a sporthoz és szabadidőhöz kapcsolódó tudományterületekre fókuszál. Az Intézet keretein belül 4 kutatócsoport működik, amelyek a sport- és egészségtudományok minden fontos területét lefedik.
 • Az egyetemen folyó sport és szabadidős tevékenység szakmai támogatása: Az Intézet minden olyan sporttal és szabadidős rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységhez szakmai segítséget nyújt, ami a képzési és kutatási profiljába vág (sportnapok, sportprogramok, családi és dolgozói rendezvények, sportösztöndíjasok, sporttal kapcsolatos előterjesztések készítése, egészségfejlesztési programok, stb). Az oktatók által nyújtott szakmai támogatás mellett hallgatóink is rendszeresen közreműködnek ezeken a rendezvényeken.

Az Intézet kutatói részt vettek a Kutatóegyetemi TÁMOP pályázatban, aminek eredményeként létrejött az Ádám György Sportpszichofiziológiai Laboratórium, amelynek korszerű felszerelése sokirányú kutatómunkát tesz lehetővé. A laboratórium részben kari, részben pályázati forrásokra támaszkodva folyamatosan fejlődik.

Az ESI komolyan veszi, és támogatja a tudományos diákköri (TDK) tevékenységet is. Az ESI támogatja a kiemelkedő sporttevékenységet folytató hallgatókat, a legjobbak részére egyéni tanterv kialakítását is lehetővé teszi. Az Intézet életében rendszeresen részt vesznek a hallgatói képviselők, véleményüket a vezetés és az oktatók várják és respektálják is.

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem küldetése az, hogy a magyar, illetve közép-európai felsőoktatás egyik kiválósági és innovációs központjává váljon. Hagyományaira támaszkodva az Egyetem arra törekszik, hogy igen magas oktatási és tanulási színvonalat biztosítson, személyes tapasztalatokon át fejlessze a hallgatók képességeit, és javítsa elhelyezkedésük esélyeit.

Az Egyetem céljaival összhangban az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet elkötelezett a magas színvonalú oktatás irányában, amelyen keresztül biztosíthatja a tanítás és tanulás, a tapasztalatszerzés, a modern és személyesen is támogató tanulási környezet jutalmazó légkörét. Ezen kívül az Intézet kiemelkedő minőségű, itthon és külföldön is elismert, alap- és alkalmazott tudományos kutatás szervezésére és végzésére is elkötelezte magát. A kutatás fontosságát nemcsak az adja, hogy ezáltal lehetővé válik az oktatók tudományos ismereteinek és tapasztalatainak mind jobb felhasználása az oktatás minőségének javításában, hanem az is, hogy a hallgatók első kézből szerezhetnek gyakorlatot a kutatás szervezésében és lebonyolításában, amit sikeresen használhatnak későbbi pályájuk során.

Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet sajátos oktatási stratégiájának megfelelően a következő célokat tűzte ki:

 • Tudományosan megalapozott ismeretek fejlesztése és terjesztése az egészség- és sporttudományok, a rekreáció, illetve a testkultúra területén;
 • A hallgatók magas színvonalú elméleti és gyakorlati képzése az említett területeken alap-, mester- és doktori fokon;
 • Széleskörű választási lehetőségek biztosítása a hallgatók számára a pálya- és szakmai orientáció tekintetében;
 • A hallgatók szakmai, emberi, intézményi tevékenységgel kapcsolatos készségeinek fejlesztése;
 • Interdiszciplináris megközelítés kialakítása az egészség- és sporttudományok, a sport-menedzsment, a rekreáció és szabadidős tevékenységek, valamint a mozgáskultúra területén;
 • Lehetőség biztosítása a hallgatók számára arra, hogy elmélyülhessenek egy-egy általuk választott témakörben az egészség és sporttudományok, a rekreáció, a szabadidős tevékenység, vagy a sportszervezés területén, a tudományos diákköri munka kiemelt támogatása;
 • A megfelelő etikai hozzáállás kialakítása a hallgatókban a felsorolt területek emberi-emberjogi vonatkozásait illetően;
 • A hallgatók széleskörű felkészítése a munkaerő-piacra, vagy a magasabb szintű képzési formákba való belépésre.