2021.02.04.
Felvételi információk egy helyen

Az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézetében a 2021/2022. tanévtől az alábbi felsőfokú sportos képzéseket indítjuk. Az egyes szakokba mélyebb betekintést biztosítanak a 2021. januárjában megtartott, a nyílt héten elhangzott és honlapunkon megtalálható szaktájékoztató előadásaink. Az alábbiakban a jelentkezéshez szükséges információkat összegezzük.

A szükséges dokumentumokat a felvi.hu felületen 2021. február 15-ig szükséges feltölteni. A felvi.hu rendszerben minden szakunkat az ELTE PPK kínálatában találhatják, kivéve az osztatlan testnevelő tanári szakot, mely az ELTE TKK listáján keresztül érhető el.

 

Rekreáció és életmód BSC

A szak nappali képzési rendben indul.

A rekreáció és életmód alapképzési szakon a felvétel feltétele az alkalmassági vizsga sikeres teljesítése. A vizsga kizáró jellegű, azaz ennek sikeres teljesítése nélkül nem nyerhet felvételt senki a szakra.

Az alkalmassági vizsga három részből áll:

1. Az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" benyújtásával.

2. Az úszástudás igazolása az "Úszásigazolás" benyújtásával.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolása csak a Kar saját formanyomtatványán* nyújtható be, melyeket eredeti aláírással ellátva, egyben szükséges feltölteni a felvi.hu-ra „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) 2021. február 15-ig. (Figyelem! Ezek a dokumentumok akkor is kötelezők, ha a jelentkező felmentést kér a 3. rész, a motoros gyakorlati vizsga alól, ld. alább.)

3. Motoros (=mozgásos) gyakorlati vizsga.

A motoros gyakorlati vizsga öt szakágból áll: atlétika, gördülők, kötélmászás, labdás feladatok, zenés gimnasztika. A motoros gyakorlati vizsgát csak az jelentkező kezdheti meg, aki előzetesen, határidőre benyújtotta az egészségügyi alkalmasságáról és az úszástudásáról szóló igazolást, vagyis az Egészségügyi lapot és az Úszásigazolást.

A motoros gyakorlati vizsga kiváltható testnevelés tárgyból tett, bármilyen szintű, bármilyen eredményű, sikeres érettségi vizsgával. A felmentés azonban nem jár automatikusan, azt a Kar honlapjáról letölthető "Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez" formanyomtatvány beküldésével kell kérni. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2021. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu email címre, a levél tárgyaként „Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás” megjelöléssel. A felmentés kérhető akkor is, ha a testnevelés értettségi már megvan, de akkor is, ha a jelentkező még csak ezt követően, az adott év vizsgaidőszakában fogja letenni azt.

Az egészségügyi alkalmasság és az úszástudás igazolásának, vagyis az Egészségügyi lap és az Úszásigazolás beküldésének hiánya, vagy a motoros alkalmassági vizsga sikertelensége, illetve a kiváltás alapjául szolgáló testnevelés érettségi sikertelen teljesítése esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés időtartama alatt bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését. A motoros alkalmassági vizsga Budapesten 2021. május 27-én lesz. A pontos időpontról és a helyszínéről az intézmény valamennyi jelentkezőt a későbbiekben értesíti.

Letölthető dokumentumok:

A motoros gyakorlati vizsga részletes leírása

Egészségügyi lap és Úszásigazolás*

Nyilatkozat a motoros alkalmassági vizsga alóli felmentéshez (testnevelés érettségi esetén)

*Módosítás 2021. január 11-án: A január 8-án közzétett módosítások (3/2021. (I. 8.) Korm. rendelet) értelmében a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit 2021. február 1-ig lehet alkalmazni, vagyis jelenleg a szabadidős létesítmények használata – beleértve különösen a fedett uszodákat – tilos. E szabály miatt a szak felvételi eljárásában előírt úszómester által hitelesített úszásigazolás beszerzése a megadott február 15-i határidőig ellehetetlenült. Tekintettel a fentiekre 2020. január 11-én az úszásigazolás formanyomtatványa megváltozott, a jelentkezőnek saját magának kell nyilatkozatot tennie az úszástudásáról.

 

SPORTSZERVEZÉS BSC

A szak nappali képzési rendben indul.

A sportszervezés alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével.

Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2021.február 15-ig.

Letölthető dokumentum:

Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

 

EDZŐ BSC

A szak 2021-ben levelező képzési rendben indul, hétfői és keddi konzultációs napokkal.

Az edző alapképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása a Sportorvosi igazolás beküldésével. Ha a jelentkező nem rendelkezik érvényes Sportorvosi igazolással, a dokumentum helyett feltöltheti az Egészségügyi lapot, melyben vállalja, hogy sikeres felvétel esetén az egyetem által  a beiratkozási időszakban szervezett saját egészségügyi vizsgálaton részt fog venni. A Sportorvosi igazolást vagy az azt helyettesítő Egészségügyi lapot 2021. február 15-ig fel kell tölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra. Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt.

A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

Az edző alapszakon gyakorlati vizsga van, amely négy részből áll:

1. Biológia online írásbeli: 50 pont

2. Sportági elmélet online írásbeli: 30 pont

3. Sportági elmélet online szóbeli: 30 pont

4. Sportági gyakorlat: 90 pont

Összesen: 200 pont

Figyelem!

A biológia írásbeli vizsga kizáró jellegű. 25 pont alatti eredmény esetén a jelentkezés kizárásra kerül, a jelentkező a vizsga további részein nem vehet részt. A felvételi gyakorlati vizsgák Budapesten 2021.06.21-én lesznek. A vizsgák pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk e-mailen tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott e-mail címükön.

A felvételi vizsgák egésze vagy egy része alól a jelentkező sporteredménye alapján felmentés kérhető.

Ehhez a Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez nyomtatvány beküldése szükséges. A kitöltött, aláírt nyilatkozatot 2021. február 15-ig kell elküldeni a felveteli@ppk.elte.hu e-mail címre, a levél tárgyaként "Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás" megjelöléssel. A nyilatkozathoz mellékelni kell az adott országos sportági szakszövetség által kiállított, hivatalos igazolást a megfelelő sporteredményről.

Az edző szakon a felvételi vizsga a jelentkező által választott sportág (specializáció) szerint zajlik, ezért a jelentkezőnek előre szükséges megjelölnie azt az erre szolgáló űrlapon, melyet szkennelve vagy fotózva 2021. február 15-ig kell megküldeni a felveteli@ppk.elte.hu e-mail címre. Budapesten csak kosárlabda, illetve kajak-kenu specializáció indul, más sportágból nem tudunk jelentkezéseket elfogadni!

Letölthető dokumentumok:

A gyakorlati vizsga leírása

Nyilatkozat specializáció választásáról

Egészségügyi lap

Nyilatkozat a felvételi vizsga alóli felmentéshez

 

TESTNEVELŐ TANÁR [OSZTATLAN TANÁRI KÉPZÉS]

A szak nappali képzési rendben indul.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának szervezése központilag zajlik. A tanár szakokat, így a testnevelő tanár szakot és a mellé választható szakpárokat is, a budapesti képzési helyszín esetében, a Tanárképző Központ (ELTE-TKK) meghirdetései között kell keresni. Itt találhatóak a pályaalkalmassági vizsgáról és a felvételi eljárás egyéb tudnivalóiról szóló információk is.

A következőkben az osztatlan tanárképzés szakjai közül kifejezetten csak az ELTE-PPK szakfelelőssége alá tartozó testnevelő tanár szak felvételi információi találhatók.

A testnevelő tanár szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell feltölteni „egészségügyi/orvosi igazolás” típusú dokumentumként (szkennelve vagy fotózva) a felvi.hu-ra 2021. február 15-ig.

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A testnevelő tanár szakon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

FIGYELEM!

A motoros alkalmasság vizsga során a biológia írásbeli 20 pont alatti, illetve bármely tudásterületen – sportjátékok, atlétika, torna, úszás, küzdősportok – elért „0” pontszám kizárja a sikeres felvételi, így az egyetemre való bekerülés lehetőségét. Ugyancsak sikertelen felvételi vizsgának számít, ha a jelentkező a 200 megszerezhető pontból nem ér el legalább 100 pontot, azaz 50%-os teljesítményt. Budapesten 2021. május 25-én és 26-án kerül megszervezésre a testnevelő tanári szak motoros alkalmassági vizsgája.

Letölthető dokumentumok:

Egészségügyi lap

Tájékoztató a motoros alkalmassági vizsga tartalmáról

 

Sportmenedzser MSC

A szak 2021-ben levelező képzési rendben indul, pénteki és szombati konzultációs napokkal.

A szak bemeneti feltételeit, a más szakról érkezők előzetes kreditvizsgálati folyamatát és határidejét, a motivációs beszélgetés témaköreit és értékelési irányait, a felvételi pontozását az alábbi dokumentum tartalmazza.

A kreditvizsgálati kérelem benyújtásának határideje 2021. május 2. A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után.

A sportmenedszer mesterképzési szakon a felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása az "Egészségügyi lap" beküldésével. Az Egészségügyi lapot eredeti, saját aláírással kell beküldeni (szkennelve vagy fotózva) 2021. május 2-ig a felveteli@ppk.elte.hu címre.

Letölthető dokumentum:

Egészségügyi lap

Az egészségügyi alkalmasság igazolásának hiánya esetén a jelentkező a szakra nem nyerhet felvételt. A sporttudomány képzési területhez tartozó szakokon a képzés során bekövetkező esetleges egészségügyi alkalmatlanság kizárhatja a tanulmányok változatlan feltételek melletti befejezését.

2021. május 2-ig beküldendő továbbá a felveteli@ppk.elte.hu címre az alapvégzettség oklevélmásolata, a nyelvvizsga bizonyítvány másolata, az OTDK helyezés másolata. Ezek hiánypótlása július 8-ig lehetséges.

Minden dokumentumot a felvi.hu-ra is szükséges feltölteni, ennek hiányában a jelentkezőt kizárhatják a felvételi eljárásból.

A felvételi eljárás során maximum 100 pont érhető el.

A szakra való bekerülés feltétele a motivációs beszélgetésen való részvétel, mely 2021. június 29-én kerül megszervezésre. A motivációs beszélgetés részből maximum 45 pont szerezhető.

Az alapképzési oklevél átlaga alapján szintén további maximum 45 pont kapható.

Emellett legfeljebb 10 többletpont adható a felvételizőknek tájékoztató szerint.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdései merülnek fel, az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal elérhetőségein érdeklődhet.

ELTE PPK Tanulmányi Hivatal

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 115.

e-mail: felveteli@ppk.elte.hu

tel.: 461-4575fax: 461-4586